วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ ที่ใช้ปลูก

ปาล์มน้ำมัน ที่ใช้ปลูกเป็นการค้า

 ปาล์มน้ำมัน ที่เพาะขายในทางการค้า  จะต้องเป็นลูกผสม เทเนอรา TENERA ( D x P) เท่านั้น ซึ่งชื่อ ทางการค้าส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามสายพันธุ์พ่อหรือแหล่งผลิต เช่น พันธุ์ ปาล์มน้ำมัน YANGAMBI ได้แก่ ลูกผสม Deli x YANGAMBI หรือพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน LAME ก็คือลูกผสมระหว่าง Deli x La Me นอกจากนี้อาจตั้งชื่อตาม แหล่งผลิตหรือบริษัทที่ผลิต เช่น สุราษฎร์ 1, สุราษฎร์ 2 ซึ่งพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เหล่านี้จะเป็นลูกผสมเทเนอราที่ได้จาก การผสมระหว่าง แม่ดูรากับพ่อฟิสิเฟอราเสมอ โดยแต่ละบริษัทที่ ผลิตจะมีสายพันธุ์ของดูราและฟิสิเฟอราที่แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมของลูกค้า ว่าจะนำไปปลูกในสภาพพื้นพื้นที่ไหนในการการทำสวน ปาล์มน้ำมัน

ในการปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรจำเป็นต้องซื้อพันธุ์ปาล์มจากแหล่งผลิตพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เสมอ เกษตรกรไม่ควรนำกล้าปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา ( ที่เกษตรกรปลูกไว้แล้ว ) มาเพาะเมล็ดแล้วปลูกเอง หรือ ซื้อ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเก็บกล้าปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา  ( หากรู้แหล่งที่ผลิตไม่ควรสนับสนุนครับเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมาก ทั้งเสียเวลา และความรู้สึก ) เพราะจะทำให้ได้ต้น ปาล์มน้ำมัน 3 ชนิดในแปลง ได้แก่ ดูรา 25% ฟิสิเฟอรา 25% และเทเนอราที่ด้อยคุณภาพอีก 50% ซึ่งจะให้ผลผลิต เพียง 25 - 50% ของการปลูกโดยใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอราทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้รับประมาณ 32,000 บาท/ไร่ ในการปลูก 1 ปี และสูงถึงประมาณ 64,000 บาท/ไร่ / ปี ( คิดที่ราคาปัจจุบัน มกราคม 2554 ผลผลิต 8 ตัน/ไร่/ปี ) ดังนั้นการเลือกพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน คือ พันธุ์ลูกผสมเทเนดเลือกอรา   ลักษณะดังนี้
 1.พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ( F1 )
 2. ผสมระหว่างแม่พันธุ์ดูรา  และ พ่อพันธุ์พิสิเฟอรา
 3. โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการคัพันธุ์

บทความที่ได้รับความนิยม

ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ ที่ใช้ปลูก

ปาล์มน้ำมัน ที่ใช้ปลูกเป็นการค้า

 ปาล์มน้ำมัน ที่เพาะขายในทางการค้า  จะต้องเป็นลูกผสม เทเนอรา TENERA ( D x P) เท่านั้น ซึ่งชื่อ ทางการค้าส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามสายพันธุ์พ่อหรือแหล่งผลิต เช่น พันธุ์ ปาล์มน้ำมัน YANGAMBI ได้แก่ ลูกผสม Deli x YANGAMBI หรือพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน LAME ก็คือลูกผสมระหว่าง Deli x La Me นอกจากนี้อาจตั้งชื่อตาม แหล่งผลิตหรือบริษัทที่ผลิต เช่น สุราษฎร์ 1, สุราษฎร์ 2 ซึ่งพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เหล่านี้จะเป็นลูกผสมเทเนอราที่ได้จาก การผสมระหว่าง แม่ดูรากับพ่อฟิสิเฟอราเสมอ โดยแต่ละบริษัทที่ ผลิตจะมีสายพันธุ์ของดูราและฟิสิเฟอราที่แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมของลูกค้า ว่าจะนำไปปลูกในสภาพพื้นพื้นที่ไหนในการการทำสวน ปาล์มน้ำมัน

ในการปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรจำเป็นต้องซื้อพันธุ์ปาล์มจากแหล่งผลิตพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เสมอ เกษตรกรไม่ควรนำกล้าปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา ( ที่เกษตรกรปลูกไว้แล้ว ) มาเพาะเมล็ดแล้วปลูกเอง หรือ ซื้อ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเก็บกล้าปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา  ( หากรู้แหล่งที่ผลิตไม่ควรสนับสนุนครับเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมาก ทั้งเสียเวลา และความรู้สึก ) เพราะจะทำให้ได้ต้น ปาล์มน้ำมัน 3 ชนิดในแปลง ได้แก่ ดูรา 25% ฟิสิเฟอรา 25% และเทเนอราที่ด้อยคุณภาพอีก 50% ซึ่งจะให้ผลผลิต เพียง 25 - 50% ของการปลูกโดยใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอราทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้รับประมาณ 32,000 บาท/ไร่ ในการปลูก 1 ปี และสูงถึงประมาณ 64,000 บาท/ไร่ / ปี ( คิดที่ราคาปัจจุบัน มกราคม 2554 ผลผลิต 8 ตัน/ไร่/ปี ) ดังนั้นการเลือกพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน คือ พันธุ์ลูกผสมเทเนดเลือกอรา   ลักษณะดังนี้
 1.พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ( F1 )
 2. ผสมระหว่างแม่พันธุ์ดูรา  และ พ่อพันธุ์พิสิเฟอรา
 3. โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการคัพันธุ์